Uppförandekod

UPPFÖRANDEKOD

Ska vägleda JOABs anställda i deras kontakter med andra anställda, kunder och leverantörer och samhället i övrigt. Föreskriver att JOAB och dess anställda ska följa lagar och förordningar och att dessa lagar dessutom anger lägsta standard för vårt agerande.

JOABs policy är att vi skall uppträda som ansvarsfulla samhällsmedborgare och bidra till en hållbar utveckling. Av detta följer att JOAB uppmuntrar leverantörer och andra affärspartners att följa dessa principer inom de områden de kan påverka. Dessa principer ska också tillämpas vid bedömning av nuvarande och potentiella samarbetspartners. Koden gäller alla anställda inom JOAB.

ANSVAR GENTEMOT

KUNDER OCH LEVERANTÖRER

 • Att vinna och behålla kunder genom ständig utveckling och kunna erbjuda produkter, tjänster och lösningar som uppfyller kundernas förväntningar på funktion, konstruktion, kvalitet, säkerhet och miljöegenskaper.

 

 • Gåvor, bjudningar/underhållning, ersättning och personliga förmåner får erbjudas tredje person endast om de är av ringa värde och följer normal praxis inom branschen. Inga gåvor, bjudningar/underhållning eller personliga förmåner får erbjudas om de strider mot gällande lagar. Gåvor som inte uppfyller ovanstående regler måste rapporteras till ledningen, som avgör vilka åtgärder som ska vidtas. Mutor är förbjudna och därför ska alla former av ersättning till representanter, leverantörer och partners enbart röra avtalade produkter och tjänster.

FÖRETAGETS TILLGÅNGAR

 • Att vårda och verka för att varumärkets stärks.

 

 • Att värna om företagets tillgångar och andra resurser och använda dessa effektivt och undvika slöseri.

ANSTÄLLDA

 • Gåvor och förmåner. Ingen anställd får be om eller ta emot några gåvor, bjudningar/underhållning eller personliga förmåner som rimligen kan tänkas påverka någon affärstransaktion. Gåvor som inte uppfyller ovanstående regler måste rapporteras till ledningen, som avgör hur situationen ska hanteras.

 

 • Att respektera de anställda och deras rättigheter, att erbjuda säkra och goda arbetsförhållanden, att erbjuda icke-diskriminerande förhållanden och utveckla kunskap och kompetens för att säkerställa den personliga tillfredsställelsen och främja de personliga utvecklingsmöjligheterna.

 

 • Medarbetarna anställs och befordras endast utifrån sina kvalifikationer för arbetet, utan hänsyn till ursprung, religion, ålder, nationalitet, kön, sexuell läggning, politiska åsikter, civilstånd eller funktionshinder, som inte påverkar den aktuella arbetsuppgiften.

 

 • JOAB tolererar ingen form av mobbning, trakasseri eller våld på arbetsplatsen. Tvångsarbete och barnarbete är också absolut förbjudet i all vår verksamhet.

 

 • Alla anställda ska ges en korrekt och rättvis ersättning i förhållande till deras individuella prestation och bidrag till företagets framgång.

 

 • Alla anställda ska ha möjlighet till lämplig utbildning som hjälper dem att utveckla relevanta färdigheter och växa inom företaget.

 

 • Intressekonflikter. Ingen anställd får delta i aktiviteter eller inneha en befattning utanför JOAB som står i konflikt med företagets affärsintressen eller förhindrar fullgörandet av tjänsten. Eventuella åtaganden skall diskuteras och meddelas VD. Arbeten inom ideella föreningar med ringa eller ingen ersättning omfattas ej.

SAMHÄLLET OCH MILJÖN

 • Att driva verksamheten som en ansvarskännande samhällsaktör enligt föreskrivna lagar, bestämmelser och vedertagna etiska normer.
 • Att inte bryta mot de mänskliga rättigheterna.
 • Att erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö och bidra till en hållbar utveckling.
 • JOABs anställda uppmuntras att engagera sig i samhällsfrågor, men företaget stöder inte politiska partier eller religiösa samfund och ger inga donationer till sådana organisationer.

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN

Denna uppförandekod gäller hela JOABs affärsverksamhet och all personal, oavsett plats. Koden anger huvudprinciperna för gemensamt ansvar, och kan inte omfatta alla tänkbara problem. Den är avsedd att ge riktlinjer för anställda om hur man bör agera med integritet och gott omdöme i alla situationer. Hur koden följs kommer regelbundet att utvärderas. Koden kommer också regelbundet att ses över och ändras efter behov. Ingen i organisationen har mandat att godkänna avvikelser från uppförandekoden.

Ansvaret vilar på varje chef inom JOABs organisation att se till att de anställda får fullständig information om koncernens uppförandekod och att den implementeras och efterlevs. Chefer ska uppträda så att de blir ett föredöme och praktiskt exempel på kodens tillämpning.

Personalchefen fungerar som oberoende rådgivare för varje anställd som behöver hjälp, råd eller förklaringar om företagets policy. Personalchefen är skyldig att rapportera alla missförhållanden/klagomål som rör uppförandekoden till JOABs VD. Vid allvarligare förseelser som bryter mot uppförandekoden kan anställningen komma att ifrågasättas.

Stefan Hartzén
VD för JOAB