TOIMINTAOHJEISTO

TOIMINTAOHJEISTO

Ohjaa JOABin työntekijöiden toimintaa heidän suhteissaan muihin työntekijöihin, asiakkaisiin ja toimittajiin sekä koko muuhun yhteiskuntaan. Määrää, että JOABin ja sen työntekijöiden on noudatettava lakeja ja asetuksia ja että nämä lait toimivat toimintamme minimivaatimuksina.

Ohjeiston mukaan toimimme vastuullisina yhteisön jäseninä ja edistämme kestävää kehitystä. Tästä seuraa, että JOAB kannustaa toimittajia ja muita kumppaneitaan noudattamaan näitä periaatteita alueilla, joihin ne voivat vaikuttaa. Näitä periaatteita myös sovelletaan silloin, kun arvioidaan nykyisiä ja tulevia yhteistyökumppaneita. Toimintaohjeisto koskee kaikkia JOABin työntekijöitä.

VASTUUMME

ASIAKKAAT JA TOIMITTAJAT

 • Voittaa ja säilyttää asiakkaita jatkuvalla kehityksellä ja tarjoamalla tuotteita, palveluja ja ratkaisuja, jotka täyttävät asiakkaiden toimintaa, rakennetta, laatua, turvallisuutta ja ympäristöominaisuuksia koskevat odotukset.

 

 • Lahjoja, juhlia/viihdytystä, maksuja ja henkilökohtaisia etuja voi tarjota kolmansille vain, jos ne ovat arvoltaan vähäisiä ja noudattavat alan normaaleja käytäntöjä. Lahjoja, juhlia/viihdytystä tai henkilökohtaisia etuja ei saa tarjota, jos se on lakien vastaista. Lahjat, jotka eivät täytä yllä mainittuja sääntöjä, on ilmoitettava johdolle, joka päättää suoritettavista toimenpiteistä. Lahjukset ovat kiellettyjä. Tämän mukaisesti edustajille, toimittajille ja liikekumppaneille maksettavat suoritukset saavat ainoastaan koskea sovittuja tavaroita ja palveluja.

YHTIÖN OMAISUUS

 • Tuotemerkin suojeleminen ja vahvistaminen.

 

 • Pidämme huolta yrityksen varoista ja muista resursseista, käytämme niitä tehokkaasti emmekä tuhlaa niitä.

TYÖNTEKIJÄT

 • Lahjat ja edut. Työntekijät eivät saa pyytää tai ottaa vastaan lahjoja, juhlia/viihdytystä tai henkilökohtaisia etuja, jos ne voivat vaikuttaa johonkin liiketoimeen. Lahjat, jotka eivät täytä yllä mainittuja sääntöjä, on ilmoitettava johdolle, joka päättää suoritettavista toimenpiteistä.

 

 • Kunnioitamme työntekijöitä ja heidän oikeuksiaan, tarjoamme turvalliset ja hyvät työolosuhteet, tarjoamme tasa-arvoisen työympäristön sekä mahdollisuuden kehittää tietoja ja osaamista henkilökohtaisen tyytyväisyyden ja henkilökohtaisten kehitysmahdollisuuksien edistämiseksi.

 

 • Työntekijät palkataan ja ylennetään ainoastaan pätevyyden perusteella sukupuolesta, rodusta, uskonnosta, iästä, kansallisuudesta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, poliittisista mielipiteistä tai toimintarajoitteista riippumatta.

 

 • JOAB ei salli minkäänlaista kiusaamista, syrjimistä tai väkivaltaa työpaikalla.

 

 • Myös pakkotyö ja lapsityövoiman käyttö ovat ehdottomasti kiellettyjä.

 

 • Kaikille työntekijöille maksetaan oikea ja oikeudenmukainen korvaus suhteessa heidän henkilökohtaiseen suoritukseensa ja myötävaikutuksesta yrityksen menestykseen.

 

 • Kaikille työntekijöille tarjotaan mahdollisuutta sopivaan koulutukseen, joka auttaa heitä kehittämään asianmukaisia valmiuksia ja kasvamaan.

 

 • Eturistiriidat. Työntekijät eivät saa osallistua mihinkään toimintaan eikä heillä saa olla JOABin ulkopuolista toimea, joka on ristiriidassa yrityksen etujen kanssa tai estää työtehtävien suorittamisen. Mahdolliset toimenpiteet on ilmoitettava toimitusjohtajalle. Tämä ei koske työtä aatteellisissa yhdistyksissä, joista ei makseta mitään tai hyvin pientä korvausta.

YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTÖ

 • Liiketoiminnan harjoittaminen vastuullisena yhteiskunnallisena toimijana lakien, määräysten ja eettisten normien mukaan.
 • Ihmisoikeuksien kunnioittaminen.
 • Turvallisen ja terveellisen työympäristön tarjoaminen ja kestävän kehityksen tukeminen.
 • JOABin työntekijöitä kannustetaan vaikuttamaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin, mutta yritys ei tue poliittisia puolueita eikä uskonnollisia yhteisöjä eikä anna lahjoituksia tällaisille organisaatioille.

SOVELLUSALUEET

Tämä toimintaohjeisto koskee koko JOABin liiketoimintaa ja kaikkia työntekijöitä. Ohjeisto antaa pääperiaatteet yhteiselle vastuulle eikä käsittele kaikkia mahdollisia ongelmia. Sen on tarkoitus antaa työntekijöille suuntaviivat sille, miten eri tilanteissa pitäisi toimia. Ohjeiston noudattamista arvioidaan säännöllisesti. Ohjeisto tarkastetaan ja päivitetään tarpeen mukaan. Kenelläkään ei ole oikeuksia tehdä muutoksia toimintaohjeistoon.

JOABin organisaation esimiehet ovat vastuussa siitä, että kaikki työntekijät saavat tiedot konsernin toimintaohjeistosta ja että sitä on noudatettava. Esimiesten tulee toimia niin, että heidän käytöksensä toimii esimerkkinä sääntöjen soveltamisesta.

Henkilöstöjohtaja toimii riippumattomana neuvojana kaikille työntekijöille, jotka tarvitsevat apua, neuvoja tai selityksiä toimintaohjeistoon liittyen. Henkilöstöjohtaja on velvollinen ilmoittamaan kaikki toimintaohjeistoon liittyvät epäkohdat/valitukset JOABin toimitusjohtajalle. Toimintaohjeiston vastainen toiminta voi olla irtisanomissyy.

Stefan Hartzén
JOABin toimitusjohtaja